Έμφαση στην επικοινωνία στα Αγγλικά.

Από την επόμενη σχολική χρονιά, θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην ομιλία των Αγγλικών των μαθητών μας. Όσοι μαθητές της Δ’, Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού παραμένουν στη Μελέτη, πέραν των πρωινών Αγγλικών, θα κάνουν επιπλέον μαθήματα προφορικών Αγγλικών (6 ώρες  Αγγλικά την εβδομάδα συνολικά). Στόχος μας είναι φεύγοντας τα παιδιά από τη Σχολή, να μπορούν να επικοινωνήσουν με ευχέρεια στην Αγγλική γλώσσα!